Boeren en natuur. Vriend of Vijand?


Evenement gegevens


Dinsdag 23 mei komt Jakob Bartelds, voorzitter van LTO Noord en daarnaast portefeuillehouder van Omgeving LTO Nederland. Bij dit laatste hoort ook het agrarisch natuurbeheer en Natura 2000.
In zijn verhaal zal hij toelichten waarom LTO het agrarisch natuur- en landschapsbeheer een serieuze bedrijfstak vindt. En hoe dit in de praktijk op meerdere locaties plaatsvindt in ons land. LTO is dan ook niet zomaar in 2016 een samenwerking aangegaan met
Boerennatuur.nl. Dit  is een zelfstandige landelijke organisatie van Collectieven van agrarische natuurverenigingen met een eigen bestuur en werkorganisatie. Deze organisatie ondersteunt collectieven  in een professionele aanpak van agrarisch natuurbeheer. LTO Nederland heeft met deze organisatie afgesproken de  belangenbehartiging en communicatie  zoveel mogelijk gezamenlijk uit te voeren.

LTO Noord is de agrarische ondernemersorganisatie in de negen provincies boven de Maas. De organisatie werkt aan het versterken van de economische en maatschappelijke positie van haar leden, boeren en tuinders. De wereld is in beweging. Agrarische ondernemers ervaren dat dagelijks en staan voor de uitdaging om in te spelen op maatschappelijke en mondiale ontwikkelingen, zoals de toenemende internationalisering, de grotere invloed van milieu en natuur en opschaling van de verwerking en afzet. Hun inkomen wordt door liberalisering en globalisering in toenemende mate beïnvloed door de wereldmarkt. Linksom of rechtsom, altijd moet daarbij worden ingespeeld op wat de consument belangrijk vindt: prijs, gezondheid, milieu, landschap en dierenwelzijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *