Lezingen van Groenstudieclub Zuid

LaarXers zijn uitgenodigd voor de gratis lezingen van Groenstudieclub Zuid.

Er worden een viertal interessante lezingen georganiseerd met actuele onderwerpen en een gevarieerd programma per avond, aanmelding is gewenst via groenstudieclubzuid@gmail.com

1ste thema-avond 29 november 2018, BIJENLANDSCHAPPEN: hoe redden we de wilde bij? – SABINE VAN ROOIJ en ESTER RUTTEN 

Deel 1: Sabine van Rooij, Wageningen UR: Landschapsnetwerken voor bestuivers.

Het gaat slecht met bestuivende insecten (wilde bijen, zweefvliegen, vlinders en ook de honingbij), daar lezen we wekelijks over in de krant. Wilde bestuivende insecten hebben waarde vanwege de biodiversiteit, maar dragen ook economisch bij aan onze fruitteelt. Onderzoek aan appel, peer, aardbei en blauwe bes heeft uitgewezen dat tot een kwart van de winst van fruittelers direct is toe te schrijven aan de bestuiving door wilde insecten. Wat kunnen gemeenten, hoveniers, bedrijven en andere partijen doen om de achteruitgang van wilde bestuivers te keren? En waarom is het belangrijk om dat in landschapsnetwerken te doen?

Deel 2: Sabine van Rooij, Wageningen UR en Esther Rutten, gemeente Bernheze: Landschapsnetwerken voor bestuivers onder de loep.

In het kader van het vijfjarige onderzoek Kennisimpuls bestuivers dat vorig jaar is gestart, volgt Sabine 4 landschapsnetwerken voor bestuivers die in ontwikkeling zijn. Eén daarvan is het netwerk rond bestuivers in Oss en Bernheze. Sabine van Rooij en Esther Rutten van gemeente Bernheze bespreken met u de nulmeting van deze netwerken, en met name van het netwerk in Oss en Bernheze: wat is er nu al te leren van de landschapsnetwerken, en hoe zouden deze netwerken nog effectiever kunnen worden? Wat haalt Esther uit deze reflectie, waarin denkt ze dat het netwerk in Bernheze succesvol en innovatief bezig is, en wat vindt de zaal daarvan?

Sabine van Rooij is onderzoeker Groene Infrastructuur en sociaal-ecologische netwerken bij Wageningen Environmental Research. Ze werkt onder andere aan bijenlandschappen. Zo heeft ze mee aan de wieg gestaan van de Groene Cirkel Bijenlandschap in de wijde omgeving van Leiden-Alphen a/d Rijn-Zoeterwoude. Nu is ze betrokken bij het volgen van de ontwikkeling van een viertal bijenlandschappen In het kader van het onderzoek van het ministerie van LNV “Kennisimpuls Bestuivers”.

Esther Rutten is beleidsambtenaar bij de gemeente Bernheze en ontwikkelt groenbeleid binnen en buiten de bebouwde kom. In het kader van het project Bijenlandschap werkt Bernheze aan een aantal pilots om te bekijken hoe zij nieuwe ontwikkelingen en groenonderhoud in kunnen zetten om de omstandigheden voor de (wilde) bij te verbeteren.

2de thema-avond 24 januari 2019, NATUUR INCLUSIEF BOUWEN; de integratie van natuur in het stedelijk gebied – JARNO BEIJK 

Jarno Beijk is eigenaar van het bedrijf NatuurInclusief uit Borculo. NatuurInclusief richt zich op natuur en samenleving en dan in het bijzonder op het vinden van een goede balans tussen natuur en ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast probeert NatuurInclusief de kennis, de houding en het gedrag van bedrijven en burgers ten aanzien van natuur, ecologie en biodiversiteit te verbeteren. NatuurInclusief maakt de samenleving meer betrokken bij natuur en zorgt voor een betere inpassing van natuur in onze maatschappij. NatuurInclusief streeft naar meer natuurinclusief denken en meer natuurinclusief handelen, zodat dit resulteert in natuurinclusief ontwerpen, natuurinclusief bouwen en natuurinclusief onderwijzen. Tijdens de studieavond op 24 januari presenteert Jarno Beijk een kijkje achter de schermen van de projecten waar zij dagelijks mee bezig zijn. Aanvullend presenteert Jarno Beijk enkele prachtige voorbeelden van projecten die aansluiten bij het hedendaagse bouwen waar de mens en natuur meer in balans met elkaar komen te staan.

3de thema-avond 28 februari 2019, LANDSCHAP: functies en gebruik; vroeger en nu – ROBERT CEELEN en ERIC LAMERS

Robert Ceelen is eigenaar van Bureau Natuur en Mens en houdt zich bezig met inventarisaties van cultuurhistorisch waardevolle landschappen en aansluitend het maken van beheerplannen voor duurzaam onderhoud van landschapselementen. Daarnaast is hij (gast-)docent en bestuurslid bij Stichting Heg&Landschap, bestuurslid bij Agrarische NatuurVereniging De Maashorstboeren en lid van het Gilde van heggenvlechters.

Deel 1: Nut en noodzaak van landschapselementen

Robert neemt ons mee in de historie van het Nederlandse landschap. Wie heeft (naast alle natuurkrachten) ons landschap ook al weer gevormd? Wat deed de mens vroeger en nu? En welke rol vervulden landschapselementen in dat proces? En hoe zit dat anno 2018/2019? Zijn die oude landschapselementen alleen nog maar kostenposten, lastposten en een stukje antiek? Of kunnen wij hier nog steeds profijt van hebben? Hoe gaan we om met ‘ons erfgoed’ ? Hij gaat in op ‘procesnatuur’,  die tegenwoordig steeds meer in opmars is, en de ‘cultuurnatuur’ .

Deel 2: Casus Maasheggen

UNESCO heeft de Brabantse Maasheggen aangewezen als biosfeergebied. In biosfeergebieden staat de relatie tussen de mens en zijn omgeving centraal. Het gaat daar om het zoeken naar manieren om de mens met de natuur te laten samenleven. Daarbij staan ook wetenschap, cultuur en onderwijs centraal. Robert vertelt over de manier waarop in de Maasheggen wordt (samen-)gewerkt aan dat bijzondere landschap. Er is sprake van een integrale gebiedsaanpak waarin natuurinclusieve landbouw en duurzaam beheer een belangrijke rol vervullen. Hij doet dit samen met Eric Lamers, al 20 jaar bio-boer in het Maasheggengebied. Eric vertelt onder andere over zijn ervaringen met het beleid, de agrarische collectieven en het natuurinclusief ondernemen.

Er wordt, in een interactieve vorm met de zaal,  uitgebreid stilgestaan bij de kansen en bedreigingen die bij dit gebiedsproces een rol spelen.

4de thema-avond 4 april 2019, I-TREE – HENRY KUPPEN

Het Amerikaanse softwareprogramma i-Tree maakt de financiële baten van bomen op de omgeving inzichtelijk. Het is geschikt om de aandacht te vestigen op het belang van bomen in brede zin, voor efficiënt boombeheer en een bijdrage aan klimaatadaptatie.

Stadswerk, VHG en diverse boomadviesbureaus, gemeenten en kennisinstellingen hebben in 2015 de eerste concrete stappen gezet om i-Tree geschikt te maken voor de Nederlandse situatie. Doel is om begin 2019 een werkbare versie van i-Tree Nederland te lanceren.

Voor deze laatste thema-avond van het seizoen hebben wij projectleider Henry Kuppen, directeur van deelnemend boomadviesbureau Terra Nostra, uitgenodigd om te vertellen over het nieuwe softwareprogramma en de (praktische) toepassingen van i-Tree Nederland.

Adres van de lezingen:

Van Helvoirt Groenprojecten
Oisterwijksebaan 8a
5065 RD BERKEL-ENSCHOT

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *